منو سایت

M1 Mac F4 -> Launchpad

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

در مک M1 F4 به Finder نگاشت شد. من تعجب می کنم که چرا از آنجایی که می توانید Finder را به راحتی با Cmd راه اندازی کنید + فضا برای تنظیم مجدد F4، می توانید دستور یک خطی زیر را از ترمینال اجرا کنید:

hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0xC00000221,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x0C000002A2}]}'

اعتبار به افرادی تعلق می گیرد که این مورد را در انجمن اپل به اشتراک گذاشته اند، در همان پیوند می توانید نحوه ایجاد یک برنامه Automator را نیز بیابید. شما همچنین می توانید این را به rc پوسته خود (کنترل اجرا) اضافه کنید، اخیراً پیش فرض zsh(rc) در macOS است.